Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2014

9505 7974 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaKaroDred KaroDred
Reposted fromshakeme shakeme viaKaroDred KaroDred
Jak długo jeszcze będę żyła? Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że mam wybór- mogę zagrzebać się w pościeli i poddać umieraniu albo spisać na nowo swoją listę i żyć pełną piersią.
— Jenny Downham "Zanim umrę"
Reposted fromMissMurder MissMurder viabrzask brzask

January 30 2014

7446 54af 500
Reposted frommsto msto viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
1784 df2a
Reposted fromoluha oluha viawiks wiks

December 23 2013

2599 7668
Reposted fromflesz flesz viaszicko szicko
0651 9a22
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viabrzask brzask
8555 ddf4
robert fernandez
Reposted fromserda serda viabrzask brzask
8234 6ff8
Reposted fromshampain shampain viabrzask brzask
0909 abad
Reposted fromvhae vhae viabrzask brzask

December 16 2013

7146 29b6
Reposted fromexis exis viaimchuckbasss imchuckbasss

December 09 2013

6147 9ffd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapannaanna pannaanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl